"Wdrożenie platformy biznesowej do produkcji elementów złącznych pomiędzy ZPS i kontrahentami."

W dniu 25 sierpnia 2011 roku GZPŚ zawarł umowę Nr UDA-POIG.08.02.00-18-005/10-00 z PARP w Warszawie o dofinansowanie projektu „Wdrożenie platformy biznesowej do produkcji elementów złącznych pomiędzy ZPS i kontrahentami” w ramach działania 8.2 - Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B 8 osi piorytetowej - Społeczeństwo informacyjne – zwiększenie innowacyjności gospodarki POIG, 2007-2013.
        Celem projektu jest stworzenie dedykowanego systemu informatycznego umożliwiającego prowadzenie wspólnego przedsięwzięcia produkcyjnego (B2B) pomiędzy ZPS oraz jej partnerami.
        Głównym celem projektu jest uzyskanie poprawy terminowości i wydajności procesów produkcyjnych. Zakładane korzyści z wprowadzenia systemu przewidują: skrócenie czasu wytwarzania produktów, poprawę terminowości realizacji zleceń, uzyskanie wiedzy wymaganej do wiarygodnego prognozowania daty dostawy produktów dla klientów, minimalizację kosztów produkcji, maksymalizację wykorzystania posiadanych zasobów produkcyjnych w tym zarówno materiału, maszyn i urządzeń jak i zasobów ludzkich. Ze względu na zmiany zachodzące współcześnie w strukturze rynku elementów złącznych, zmianie ulega również struktura zleceń produkcyjnych. Nowoczesne zakłady produkcyjne muszą posiadać elastyczną strukturę organizacyjną systemu wytwarzania, która umożliwia dostosowywanie się do indywidualnych wymogów poszczególnych zleceń produkcyjnych bez ponoszenia nadmiernych kosztów. Współcześnie zaczynają dominować zlecenia na krótkie partie produkcyjne, bardzo często wymagające realizacji partii próbnych ze względu na indywidualne wymagania klienta.
        Uzyskanie elastycznej struktury systemu wytwarzania wymaga stworzenia odpowiedniej infrastruktury w zakresie systemów automatyki i systemów informatycznych na poziomie hali fabrycznej.
Narzędziem umożliwiającym osiągnięcie zakładanych korzyści jest stworzenie rozproszonego systemu informatycznego którego elementy umożliwią:
- planowanie i harmonogramowanie zadań produkcyjnych w oparciu o rzetelną i przekazywaną on-line i w sposób automatyczny wiedzę o rozpoczęciu, zakończeniu i postępie realizacji poszczególnych zleceń produkcyjnych na poszczególnych procesach (maszynach),
- stworzenie systemu automatycznego i elektronicznego obiegu dokumentów produkcyjnych na poziomie hali fabrycznej. Zlecenia produkcyjne wraz z wymaganą dokumentacją będą przekazywane, poprzez sieć komputerową, bezpośrednio na stanowiska operatorów poszczególnych maszyn (gniazd produkcyjnych) w sposób automatyczny przez aplikację realizującą planowanie i harmonogramowanie zleceń na bazie zatwierdzonego harmonogramu,
- włączenie do procesu planowania i harmonogramowania wszystkich istotnych  procesów występujących w przewodniku technologicznym danego produktu
- uzyskanie rzetelnej wiedzy na temat zaplanowanych, rzeczywistych oraz prognozowanych terminów realizacji zleceń jako całości oraz terminów realizacji poszczególnych procesów technologicznych,
- modyfikację harmonogramów w przypadku sytuacji niestandardowych bądź pojawienia się zleceń o wyższym priorytecie bazującą na rzetelnej wiedzy o aktualnym i planowanym stopniu obciążenia zleceniami produkcyjnymi poszczególnych procesów, urządzeń, środków produkcji,
- koordynację działań pomiędzy kooperantami w sposób automatyczny na drodze elektronicznej
        Niniejszy projekt jest innowacyjny pod względem koncepcji stworzenia wirtualnej linii produkcyjnej koncentrując się na warstwie produkcyjnej a nie jedynie biznesowej oraz innowacyjny jest ze względu na zastosowane technologie w zakresie automatyki i informatyki.
Informacje na temat realizacji projektu udziela Grzegorz Gaweł tel. 17 7721 386 wew. 209, grzegorz.gawel@mail.zps.pl
Szczegółowe zapytanie ofertowe (pdf)

Powered by: CMS Edito

Realizacja: Ideo

Copyright © Gaweł ZPS

EU