Green Industry Innovation

Environment-friendly lamellar zinc coating technology – Green industry – Poland

Firma Gaweł Zakład Produkcji Śrub S. A. realizuje projekt pt. „Environment-friendly lamellar zinc coating technology – Green industry – Poland” w ramach programu Green Industry Innovation for Poland. Głównym celem projektu jest opracowanie pro-ekologicznej technologii pokrywania cynkiem lamelarnym oraz komercjalizacja tej technologii poprzez zakup i uruchomienie nowoczesnej linii umożliwiającej aplikację tego typu powłok.

Informacja o projekcie na stronie internetowej: http://green.gzps.pl/

Głównym celem projektu jest opracowanie pro-ekologicznej technologii pokrywania cynkiem lamelarnym oraz  komercjalizacja tej technologii poprzez zakup i uruchomienie nowoczesnej linii umożliwiającej aplikację tego typu powłok. Ponadto dla osiągnięcia oczekiwanych rezultatów ekologicznych projektu konieczna jest budowa farmy fotowoltaicznej, która zaspokoi zapotrzebowanie energetyczne nowej linii produkcyjnej.

Cynk płatkowy (lamelarny) jako doskonałe zabezpieczenie antykorozyjne stanowi świetną alternatywę dla powłok cynkowych nakładanych elektrolitycznie. Opracowanie i wdrożenie nowe technologii spowoduje znaczną redukcję ilości odpadów po-galwanicznych zawierających niebezpieczne metale, takie jak kobalt, chrom VI-cio wartościowy i wiele innych.

Ponadto zasilanie nowej linii będzie oparte o energię odnawialną – panele fotowoltaiczne, co zmniejszy ilość zużywanej energii elektrycznej, a tym samym emisję CO2 do atmosfery.

Celem projektu będzie docelowo poprawa wyników przedsiębiorstwa w zakresie działań pro-ekologicznych firmy. Projekt przyczyni się do realizacji możliwości rozwoju w zakresie ekologizacji gospodarki europejskiej.

Realizacja projektu ma na celu:

  • Zwiększenie konkurencyjności zielonych przedsiębiorstw, w tym zielonej innowacji i zielonej przedsiębiorczości, dzięki wdrożeniu technologii przyjaznej środowisku.
  • Realizację możliwości biznesowych w ekologizacji gospodarki europejskiej.
  • Poprawę ekologiczności Promotora projektu
  • Wspieranie redukcji wpływu na środowisko, aby nie dopuścić do zanieczyszczenia i w ten sposób osiągnąć bardziej skuteczne i trwałe wykorzystanie zasobów w celu wzmocnienia kompetencji Wnioskodawcy, grup docelowych projektu oraz społeczności lokalnej.

Przyczynienie się do zmniejszania różnic ekonomicznych i społecznych w obrębie Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz wzmacniania stosunków dwustronnych między Norwegią a Polską Zapewnienie rozwoju Wnioskodawcy, będącego firmą z sektora MŚP i silny wzrost ku trwałemu i sprzyjającemu włączeniu firmy w działania proekologiczne.

Informacji na temat realizacji projektu udziela Anna Cynarska-Dynowska tel. 17 7856 120,

W związku z nie rozstrzygnięciem pierwszego postępowania ofertowego na zakup paneli fotowoltaicznych ponownie ogłaszamy postępowanie.
W sekcji do pobrania zajduje się zapytanie ofertowe, a także projekt przetargowy.

Firma GAWEŁ ZAKŁAD PRODUKCJI ŚRUB S.A. informuje, iż zakończyło się postępowanie w sprawie zakupu paneli fotowoltaicznych w związku z realizacją projektu „Environment-friendly lamellar zinc coating technology – Green Industry – Poland” w ramach programu Green Industry Innovation for Poland.  Najkorzystniejszą ofertę przedstawiła firma: ML System S.A.

W związku z realizacją projektu pt. „Environment-friendly lamellar zinc coating technology – Green industry – Poland” w ramach programu Green Industry Innovation for Poland ogłaszamy postępowanie ofertowe na zakup obudowy z IZO paneli do linii do pokryć lamelarnych.

 

Project description

The development of environment-friendly lamellar zinc coating technology and its commercialization through purchase and commissioning of a modern production line enabling the application of such coats is the main objective of the project. Furthermore the construction of a photovoltaic farm satisfying the electricity requirements of the new production line is necessary in order to achieve the expected environmental effects of the project.

The lamellar zinc as an excellent anticorrosion protection provides an excellent alternative for electrolytic galvanizing methods. The development and implementation of the new technology will result in significant reduction of postgalvanizing waste volume containing hazardous metals i.e. cobalt, hexavalent chromium and many others.

Furthermore the power supply for the new production line will be based on renewable energy sources – photovoltaic panels leading to reduced consumption of electricity and consequently reduced CO2 emission.

The final objective of the project will be to improve the result of an enterprise in the scope of environmental actions taken by the company. The project will contribute to the development opportunities in scope of the greening of European economy.

The purpose of the project implementation is:

-To increase the competitiveness of green enterprises, including green innovation and entrepreneurship thanks to implementation of an environment-friendly technology

-To realize business opportunities in scope of the greening of European economy.

-To improve the environmental performance of the project Promoter

-To support the reduction of the impact on environment in order to prevent the pollution and consequently to achieve more effective and sustainable use of resources in order to strengthen the competences of Applicant, target groups of the project and local community.

-To contribute to the reduction of the social and economic disparities within the European Economic Area and to strengthen bilateral relations between Norway and Poland. To ensure the development of the Applicant representing the SMES sector as well as the dynamic growth towards sustainable development promoting the company participation in pro environmental actions.

Information on the implementation on the project you can get from Anna Cynarska-Dynowska tel. 17 7856 120,

Powered by: CMS Edito

Realizacja: Ideo

Copyright © Gaweł ZPS

EU